Calendar

28/05/2019

Writing the Ottoman Mystery Novel

Spring Lecture @ SRII

14/05/2019

Hatzi-Yavrouda of Kos, an Exceptional Storyteller

Spring Lecture @ SRII

12/03/2019

A Swedish Girl in Turkey of the 1920s

Spring Lecture @ SRII

26/02/2019

Feminism as Transformative Politics

Autumn Lecture @ SRII

05/12/2018

Refugees and Mass Migration to Istanbul in the Wake of World War I

Occasional Lecture @ Cezayir Toplanti Salonu

04/12/2018

Judeans of the Babylonian Exile

Autumn Lecture @ SRII

28/11/2018

1918: The Concept of the “New Life”and “Emancipated” Women in Turkey

Occasional Lecture @ Cezayir Toplanti Salonu

27/11/2018

Water Management at Labraunda

Autumn Lecture @ SRII

13/11/2018

The Colonnaded Streets of Roman Palestine

Autumn Lecture @ SRII

07/11/2018

The Spanish Flu of 1918 and the Ottoman Empire

Occasional Lecture @ Cezayir Toplanti Salonu

31/10/2018

The Second Great War

Occasional Lecture @ Cezayir Toplanti Salonu

24/10/2018

Ottoman Cinema from 1917-1919

Occasional Lecture @ Cezayir Toplanti Salonu

16/10/2018

RWI Lecture II: The Future of Human Rights in Europe

Autumn Lecture @ SRII

10/10/2018

The Ottoman Economy in 1918

Occasional Lecture @ Cezayir Toplanti Salonu

04/09/2018

Monumental inscriptions and their stories

Autumn Lecture @ SRII

24/04/2018

Towards the Extreme: Black Metal Music in Turkey

Spring Lecture @ SRII

09/04/2018

Labraunda Day

Seminar @ SRII

05/04/2018

Anatolian Landscapes

Conference @ IFEA

20/03/2018

Cisterns, Water Supply and Risk in the Greek World

Spring Lecture @ SRII

08/12/2017

Public Space Mobilization and its Consequences

Seminar @ Bogazici University

02/11/2017

Ideas, Persons, and Transfers: Russian-Turkish Interaction Between 1917 - 2017

Occasional Lecture @ Cezayir Toplanti Salonu

31/10/2017

Romani Studies at SRII

Seminar @ SRII

24/10/2017

Turkiye´de Kapital Cevirilerinin Macerasi

Occasional Lecture @ Cezayir Toplanti Salonu

18/10/2017

Battleship Potemkin in History and in the Movie

Autumn Lecture @ Cezayir Salonu

20/04/2017

Exile, Political and Economic Migration in the Ottoman Empire

Conference @ CEZAYIR Toplanti Salonu

07/02/2017

Labraunda Day

Conference @ SRII

29/11/2016

Transformations of public space

Seminar @ SRII

23/11/2016

Ethnographic research on historical knowledge in Kyrgyzstan

Jarring Lecture @ Medelhavsmuseet, Stockholm

08/11/2016

A City Altered by the Population Exchange

Conference @ Cezayir Toplanti Salonu

07/11/2016

A Study on Existential Meaning- Making Coping with Cancer

Discussion Seminar @ SRII

03/11/2016

Today Talks: Borders, Nations, Citizens

Seminar @ SRII

01/11/2016

Ottoman Monuments in Kavala

Conference @ Cezayir Toplanti Salonu

25/10/2016

Images of the Past - Kavala & Its Region

Conference @ Cezayir Toplanti Salonu

25/10/2016

An Overview of the History of Kavala (end of the 14th c - 1912)

Conference @ Cezayir Toplanti Salonu

24/10/2016

Old Oaks in Turkey – an unknown treasure

Autumn Lecture @ SRII

13/10/2016

Syrien i Sverige

Conference @ Etnografiska muséet

13/10/2016

Today Talks: Nomads & Wanderers

Autumn Lecture @ SRII

29/09/2016

Today Talks: Crossing Borders

Autumn Lecture @ SRII

20/05/2016

Beyond Rome

Conference @ Stockholm

17/03/2016

Today Talks: Memory of Things

Autumn Lecture @ SRII

15/03/2016

How Can Religion Contribute to Peace in Cyprus?

Spring Lecture @ SRII

11/02/2016

Today Talks: Fact & Fiction

Seminar @ SRII

02/02/2016

Labraunda Day

Conference @ SRII

03/12/2015

SRII Seminar - Internet Suzerainty

Seminar @ SRII

05/11/2015

Symbolic Aspects of Architecture

Conference @ SRII

27/10/2015

Cultural Heritage in Times of Armed Conflicts

Autumn Lecture @ SRII

15/10/2015

Today Talks - Ideas on the Roads

Seminar @ SRII

13/10/2015

Turkey and Azerbaijan: One Religion - Two States?

Autumn Lecture @ SRII

06/10/2015

Backwards into the Future: Erdogan´s New Turkey

Autumn Lecture @ SRII

14/09/2015

Assessing Urban Expansion of Istanbul 2000-2013

Autumn Lecture @ SRII

04/06/2015

SRII Seminar - Den Levande Kakelplattan

Seminar @ SRII

21/05/2015

Today Talks - Personal Space & Invasion of Privacy

Autumn Lecture @ SRII

19/05/2015

The Revival of Pagan Cult Sites in Late Antiquity

Spring Lecture @ SRII

28/04/2015

IDP Business Meeting

Workshop @ SRII

14/04/2015

Istanbul ´s Urban Heritage: Protection and Threats

Spring Lecture @ SRII

03/03/2015

Swedish-Turkish Relations Today

Spring Lecture @ SRII

12/02/2015

Today Talks -Modern Day Traditions

Seminar @ SRII

05/02/2015

Today Talks - Technology and Education

Seminar @ SRII

03/02/2015

Welcome Reception

Seminar @ SRII

29/01/2015

Today Talks - Faith and Tolerance

Seminar @ SRII

12/01/2015

Labraunda Day

Conference @ SRII

08/01/2015

Today Talks - Gendered VS Queered Design

Seminar @ SRII

12/12/2014

Rhetoric and Politics

Occasional Lecture @ SRII

11/12/2014

Today Talks - LGBT; Why? When? Where?

Seminar @ SRII

13/11/2014

Today Talks - Istanbul, city of migrants

Seminar @ SRII

14/10/2014

The 2014 Jarring Lecture

Jarring Lecture @ SRII

11/10/2014

SILK ROAD SYMPOSIUM

Conference @ SRII

23/09/2014

In Science (Alone) We Trust?

Autumn Lecture @ SRII

19/06/2014

New Religiosities and Science

Workshop @ Workshop @ Orient-Institut Istanbul

14/06/2014

Summer school 2014

Master's Course @ SRII

23/05/2014

Klassisk arabiska: Modersmål eller orakelmål?

Discussion Seminar @ SRII

20/05/2014

Nationhood and Citizenship in Turkish Friday Sermons

Spring Lecture @ SRII

10/05/2014

Edebiyat Atölyesi

Workshop @ SRII

09/05/2014

Polygonal columns in ancient Greek architecture

Discussion Seminar @ SRII

15/04/2014

International Relations in Historical Perspective

Spring Lecture @ SRII

10/04/2014

Today Talks - Türkiye´de Kadin Üzerine:

Autumn Lecture @ SRII

08/04/2014

Literary History

Spring Lecture @ SRII

07/03/2014

Gendered Violence as Legal Constructions:

Seminar @ Swedish Research Institute in Istanbul

06/03/2014

Today Talks - Today´s Public Space

Seminar @ SRII

22/02/2014

Alevi Identity Revisited

Spring Lecture @ Swedish Research Institute in Istanbul

10/02/2014

Research Seminar

Seminar @ Istanbul Institute

16/01/2014

Imperial rulership and universal hierarchies in Early Byzantine art

Occasional Lecture @ British Institute of Archaelogy at Ankara

15/01/2014

The Central Asian Migrant Experience in Turkey and Russia

Workshop @ Department of Sociology, Bogaziçi University

19/12/2013

Türk Edebiyati Üzerine Bir Sohbet

Seminar @ srii

10/12/2013

Mobility,Acculturation and Identity Formation

Autumn Lecture @ SRII

06/12/2013

Critical Area/Regional Studies

Workshop @ Malmö University

04/12/2013

Labraunda Day

Workshop @ Swedish research institite in Istanbul

03/12/2013

Images of Power and Violence

Workshop @ SRII

04/11/2013

Post-Soviet Central Asia in a New Eurasia Discourse

Occasional Lecture @ Gediz University,Izmir

25/10/2013

Litterär Salong - Drabbad av Rumi

Seminar @ SRII

17/10/2013

Vad händer egentligen i Turkiet?

Seminar @ SFII - Stockholm

01/10/2013

The SRII Eastern Turkey Seminar 2013

Seminar @ South-eastern Turkey

14/06/2013

Maktsymboler

Workshop @ SRII

For past events, see Events

STADGAR FÖR SVENSKA FORSKNINGSINSTITUTET I ISTANBUL

§ 1. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul är en ideell förening som har till ändamål att främja svensk forskning, främst humanistisk och samhällsvetenskaplig, i Turkiet och östra medelhavsområdet samt andra regioner som språkligt, kulturellt eller historiskt har anknytning därtill.

§ 2. Vid institutet i Istanbul mottages i Sverige verksamma forskare och studerande inom institutets verksamhetsområde samt företrädare för svenskt kulturliv och forskare och studerande från andra nordiska länder. Företräde skall ges åt innehavare av institutets stipendier.

§ 3. Institutet har att vid fullgörande av sin uppgift samverka med svenska universitet, högskolor och forskningsinstitutioner och med övriga svenska forskningsinstitut i medelhavsområdet.

§ 4. Institutet består av ett forskarkollegium och står under ledning av en styrelse, som har sitt säte i Stockholm. Institutets verksamhet i Istanbul leds av en direktör underställd styrelsen. Verksamheten i Sverige organiseras i samverkan med styrelsen av ett programråd, som ansvarar för den vetenskapliga verksamheten i Sverige, främst de vetenskapliga programmen vid institutets vår- och höstmöten.

§ 5. Forskarkollegiet utgörs av ledamöter invalda vid ordinarie årsmöte och höstmöte. Till ledamöter kan väljas forskare inom institutets verksamhetsområde jämte andra personer som kan förväntas främja institutets verksamhet.

§ 6. Institutet håller sitt ordinarie årsmöte under första tertialet. Kallelse skall utsändas per e-post eller, för ledamot som så begär, per post minst två veckor före mötet. Vid mötet sker omröstning öppet såvida ej annorlunda begärs. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för så vitt avser punkterna 2 – 12
 2. Val av sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 5. Fastställande av styrelsens årsredovisning för det förflutna räkenskapsåret.
 6. Framläggande av revisionsberättelsen.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av valberedning.
 9. Val av nya ledamöter i forskarkollegiet.
 10. Ev. val av styrelseledamöter.
 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Val av programråd enl. § 4 för det kommande verksamhetsåret. Rådet skall utgöras av sex medlemmar i forskarkollegiet varav en skall vara sammankallande och en ha nära kontakt med verksamheten i Istanbul. Om inte någon ledamot i institutets styrelse ingår i programrådet kan en styrelseledamot adjungeras till rådets sammanträden.
 13. Ev. övriga frågor.

§ 7. Institutet håller sitt ordinarie höstmöte under tredje tertialet. Kallelse till mötet skall utsändas per e-post eller, för ledamot som så begär, per post minst två veckor före mötet. Vid mötet sker omröstning öppet såvida ej annorlunda begärs. Vid ordinarie höstmöte skall följande ärenden förekomma

 1. Val av två justeringspersoner.
 2. Fråga om höstmötets behöriga utlysande.
 3. Behandling av styrelsens förslag till verksamhet för det kommande verksamhetsåret.
 4. Val av nya ledamöter i forskarkollegiet.
 5. Ev. fyllnadsval.
 6. Ev. övriga frågor.

§ 8. Styrelsen består av ordförande och högst åtta ledamöter, vilka alla utses för tre år i sänder. Ledamot kan omförordnas men bör dock endast om särskilda skäl föreligger kvarstå i styrelsen mer än nio år. Regeringen utser ordförande, forskarkollegiet utser sex ledamöter. Vid utseende av styrelseledamöter bör en så allsidig representation som möjligt av ämnen inom institutets verksamhetsområde eftersträvas. Styrelsen utser återstående två ledamöter, vilka i första hand skall företräda ekonomisk och administrativ sakkunskap. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt skattmästare och sekreterare.

§ 9. Styrelsen äger inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsens ordförande är ordförande i arbetsutskottet. Arbetsutskottet beslutar på styrelsens vägnar i ärenden som är av mindre vikt eller som av styrelsen överlämnas till utskottet. Styrelsen fastställer även vilken beslutsrätt i ekonomiska frågor som tillkommer skattmästaren respektive direktören.

§ 10. Styrelsen tillsätter direktör att leda verksamheten i Istanbul. Direktörens åligganden fastställs i särskild instruktion som utfärdas av styrelsen. Förordnande meddelas i regel för en tid av tre år med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Direktören skall ha hög vetenskaplig kompetens och erfarenhet av administration.

§ 11. I institutets verksamhet ingår att utge vetenskapliga publikationer enligt styrelsens bestämmande.

§ 12. Institutet utlyser och utdelar stipendier till forskare enligt styrelsens bestämmande.

§ 13. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst tre styrelseledamöter. Styrelsens firma tecknas på sätt styrelsen bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig när ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. För beslut avseende institutets fondmedel, med undantag för löpande avkastning, erfordras att minst sex ledamöter är ense därom.

§ 14. Vid sammanträde med styrelsen skall föras protokoll. Av protokollet skall framgå vilka som deltagit i sammanträdet och vilka beslut som fattats. Om skiljaktig mening förekommit, skall denna antecknas till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd.

§ 15. Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden. Utskottet är beslutsmässigt när ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Bestämmelserna i § 14 skall äga motsvarande tillämpning på arbetsutskottet.

§ 16. Institutet skall genom sin styrelse årligen dels senast 31 december fastställa budget för kommande räkenskapsår, dels senast vid den tidpunkt och till den myndighet som anges i regleringsbrev inge begäran om anslag för nästkommande budgetår.

§ 17. Institutets räkenskaper skall upprättas för kalenderår. Styrelsen skall årligen avge årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse samt resultaträkning och balansräkning. Årsredovisning och revisionsberättelse skall överlämnas till regeringen.

§ 18. För granskning av institutets förvaltning och räkenskaper utser ordinarie årsmöte två revisorer jämte två suppleanter. En av dessa revisorer och en av suppleanterna skall vara auktoriserad revisor. Härutöver utser regeringen en revisor jämte en suppleant. Revisorerna skall till styrelsen avge revisionsberättelse.

§ 19. För att bereda de val som äger rum inom ramen för ordinarie årsmöte och höstmöte utser ordinarie årsmöte en valberedning bestående av ordförande och fyra ledamöter. Val av valberedning bereds av forskarkollegiets programråd.

§ 20. Vid val av programråd enligt § 6, styrelseledamöter utsedda av forskarkollegiet enligt § 8 och valberedning enligt § 19 bör, för att undvika uppkomsten av jäv, jävsregler beslutade av Vetenskapsrådets styrelse tillämpas.

§ 21. Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av ett ordinarie möte och då minst tre fjärdedelar av de närvarande är ense om besluten. Beslut om upplösning av institutet kan endast fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten, och då minst tre fjärdedelar av de närvarande är ense om besluten. Vid beslut om upplösning skall även beslut fattas om vem institutets tillgångar skall tillfalla.

Anmärkning: Enligt regeringens beslut 1992-11-19 om fastställande av stadgar för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul får §§ 1, 8, 17 och 18 inte ändras utan regeringens godkännande.

 

P.k. 125 Beyoglu, TR-344 33 Istanbul, Tel. +90 212 252 41 19, Fax: +90 212 249 79 67, E-mail: info@sri.org.tr
Skeppargatan 8, SE-114 52 Stockholm, Tel. +46 8 662 75 70. Webmaster: Helin Topal, helins@sri.org.tr